Osnovni podatki o hiši

Objekt se nahaja na Spodnjem Hlapju 10 na parceli številka 307/2, katastrska občina 572 Spodnje Hlapje.
Obstoječi objekt sestavljata dva dela. Glavni del tvori stara zidanica v kateri so bivalni prostori, vinska klet in prostor s stiskalnico za grozdje.

 

Vzdolžni Prerez

 

Novejši del je prizidek, ki je oblikovno in prostorsko staremu delu objekta podrejen. Njegova funkcija pa je bila gostinski lokal s pomožnimi prostori, sedaj pa je pomožni prostor za potrebe vinogradništva.
Oba dela objekta po volumnu in obliki tvorita tipično slovenjegoriško viničarijo pozicionirano na vrhu griča.

 

Prečni prerez

 

Pod stavbo se na JZ spuščajo vinogradi, na SV pa po grebenu griča poteka občinska cesta. Stavba je pritlična, podolgovate oblike, sleme objekta pa je vzporedno z grebenom griča. Stari del stavbe je podkleten, prizidek pa ne. Klet je obokana vinska klet in je dostopna s ceste.

 
 
Vinograd proti zidanici.jpg
 

Arhitekturna in funkcionalna zasnova

Objekt je zasnovan kot zidanica zgrajena leta 1861. Kasneje, leta 1990 se je pa zgradil prizidek v podaljšku starega dela stavbe. Iz starih fotografij je razvidno, da je na mestu sedanjega prizidka nekoč že stal prizidek, ki se pa je kasneje odstranil.  
Stara stavba je etažnosti K+P+M. Klet je obokana vinska klet, v pritličju je jedilnica s kuhinjo, prostor za veliko stiskalnico za grozdje in sanitarije, v mansardi pa je spalnica in podstrešje.  Stavba je locirana na grebenu griča tako, da je vhod v klet s ceste, rahlo pod nivojem ceste. Vhod v pritličje je na jugozahodni strani stavbe v nivoju vrha griča. Povezava med kletjo in pritličjem je po zunanjih stopnicah, ki potekajo ob jugovzhodni strani stavbe.
Notranje povezave med kletjo in pritličjem ni. Občinska cesta poteka severovzhodno ob objektu v nivoju kleti.  

 

Pritličje :

tloris pritličja.PNG
 

Prizidek je bil zgrajen na severozahodnem delu stavbe kot podaljšek obstoječe stavbe z rahlim zamikom proti zahodu. Oblikovno je starejšemu delu objekta podrejen, prilagaja se pa po podolgovati tlorisni obliki in po obliki in naklonu strehe. Glavni vhod je preko ganga na cestni strani stavbe, vhod za gospodarski del pa je na severozahodu z dovozne poti in na jugozahodu iz vinograda.
Pritličje prizidka je v enakem nivoju kot pritličje starega dela stavbe. V notranjosti sta oba objekta povezana. Je etažnosti P. Nima  kleti, podstrešje je pa neizkoriščeno. Najprej je bil v njem gostinski lokal, sedaj pa se uporablja kot pomožni prostor za potrebe vinogradništva. Do prizidka je na severozahodu dovozna asfaltirana pot, ki se v pravem kotu rahlo dviga nad občinsko cesto. 

 

Mansarda

 
 
 

Tehnične značilnosti

Temelji in zidovi

Stari del objekta je temeljen s kamnitimi pasovnimi temelji. Novi del prizidka ima betonske pasovne temelje lite na licu mesta dimenzionirane po statičnem izračunu.
Stari del objekta ima v kleti kamnite zidove debeline 60-70cm in opečne oboke. Pritličje in podstrešje je izvedeno v klasični zidani izvedbi iz polnih opečnih zidakov navadnega formata. Debelina nosilnega zidu je med 55 in 45cm, predelni zidovi pa so debeline od 35 do 20cm. V mansardi so lesene predelne stene. Prizidek je izveden v klasični zidani izvedbi iz modularnih opečnih zidakov debeline 40cm, predelni zidovi so pa debeline 10cm. V opečnih zidovih so nad preboji izvedene tipske preklade. Zunanje stene celotnega objekta niso toplotno izolirane, so pa ometane. Zunanji vidni kletni zid je obložen z naravnim kamnom. V notranjosti kleti so vidni kamniti zidovi in opečni oboki. Vsi notranji zidovi v pritličju so ometani in gladko zaribani. Podstrešni zidovi imajo lesene obloge. Mansardna soba je ometana.

 

Klet

 

Stropna  in talna konstrukcija: 

Tla v kleti so delno betonirana, v večini pa obložena z betonskimi tlakovci. Stopnice v klet so betonirane. 
Strop med kletjo in pritličjem je opečni obok z nasutjem, estrihom in talno oblogo. Tla v pritličju, v kuhinji in jedilnici so lesena, v predsobi, kopalnici/wcin prostoru za stiskalnico pa obložena s keramiko. 
Strop med pritličjem in mansardo je sestavljen iz lesenih plohov in nosilcev, vmesni prazen prostor pa je zapolnjen z nasutjem. V mansardi in galeriji je lesena talna obloga, podstrešje pa nima talna obloge. 
Stopnice med pritličjem in mansardo so iz masivnega lesa z lepo oblikovano leseno ograjo. 
Prizidek ima betonsko talno ploščo dimenzionirano po načrtu PGD. Tla so obložena s keramiko. Strop med pritličjem in podstrešjem je lesen.

 

Ostrešje

 


Strešna konstrukcija

starejšega dela objekta je lesena simetrična dvokapnica s slemenom vzporednim z daljšo stranico objekta in s čopi. Konstrukcijsko je dvojna stolasta streha s trapezninmi vešali. Sestavljajo jo špirovci dimenzij 15/15 cm, dve kapni legi dim. 18/20cm in povezniki dim. 20/20cm. Vmesni legi sta dim. 18/18cm podprti s sohami dim 18/18cm in z ročicami dim. 10/10cm ter opiračami dim 10/10cm. Špirovci so postavljeni na razmaku približno 100cm. Strešna kritina je opečni vlečeni zareznik položen na lesene letve 3/5cm. Žlebovi so izvedeni iz pocinkane pločevine, odtoki so preko vertikalnih žlebov speljani v zbiralnik deževnice in dalje na prosto.
Prizidek ima podobno strešno konstrukcijo kot starejši del objekta, le nekoliko manjših dimenzij (vse dimenzije so v načrtu PGD prizidka). Sleme prizidka je nižje od slemena starejšega dela stavbe. Kritina je enaka kot jo ima starejši del stavbe, to je opečni vlečeni zareznik. Podstrešje je dostopno preko lestve od odzunaj na severozahodnem delu stavbe in je neizkoriščeno. Celoten objekt nima toplotno izolirane strehe.

 
 

Komunalni priključki in ostalo

Priključek za električno energijo je 3-fazni (3 x 25 A) z obračunsko močjo 10kW. Pogodba je sklenjena s podjetjem Energija Plus d.o.o, Elektro Maribor. Vodovodni priključek je na javni vodovod podjetja Mariborski vodovod d.d. Med cesto in starim delom stavbe je pozicioniran hidrant. Objekt ima stacionarni telefon in s tem možnost za internet ter IP televizijo podjetja Telekom Slovenija. Za odvoz odpadkov skrbi podjetje Snaga d.o.o. iz Maribora.
Obstoječa nepretočna greznica je začasna in se priključi na javno kanalizacijsko omrežje oziroma čistilno napravo takoj, ko bo to možno. Meteorne vode s streh se vodijo v ponikanje.

Ogrevanje

Komunalni priključki :

  • Elektrika

  • Vodovod

  • Kanalizacija

  • Telefon/Internet

  • Odvoz odpadkov

  • Asfaltirana cesta

V starem delu stavbe je v jedilnici lončena peč na drva, ostali prostori niso ogrevani. Prizidek je pomožni objekt in se ne ogreva.

Odpadki

Prostor za vreče/posode z mešanimi odpadki je v prizidku objekta. Na dan odvoza se vreče/posode za zbiranje odpadkov postavijo na mesto, ki je dostopno vozilom za odvoz smeti. Ostale posebne odpadke je potrebno dostaviti na ekološke otoke. Zbiranje in ravnanje z odpadki je urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki.